Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Nasze usługi często wykraczają poza sztampowe doradztwo prawne. Klienci powierzający nam swoje sprawy liczą na rzetelne wsparcie prawne zarówno w licznych procesach gospodarczych jak i życiu prywatnym.

KRÓTKA INFORMACJA O USŁUGACH

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy reprezentuje Klientów w sporach z bankami w zakresie:

 1. Dochodzenia zwrotu świadczeń nadpłaconych z tytułu stosowania przez banki klauzul niedozwolonych w zakresie indeksacji kwoty kredytu.,
 2. Obrony praw kredytobiorców, którym bank wypowiedział umowę kredytu i dochodzi zapłaty,
 3. Dochodzenia zwrotu składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
 4. Dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych przez banki świadczeń w wyniku stosowania innych klauzul niedozwolonych, np. dot. wysokości odsetek.

Szczegółowa analiza umów kredytowych, zwłaszcza dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych do kursu waluty obcej, może skutkować uznaniem, że bank posłużył się w stosowanym przez siebie wzorcu umownym postanowieniami niedozwolonymi.

Użycie przez przedsiębiorcę klauzul niedozwolonych, tj. postanowień umowy z konsumentem, są nieważne, jeżeli nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Takimi klauzulami niedozwolonymi mogą być uznane m.in. klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, czy klauzule dotyczące indeksacji kwoty kredytu do kursu waluty obcej. Skutkiem uznania postanowienia za niedozwolone jest jego bezskuteczność względem kredytobiorcy. A zatem bank, który pobierał na podstawie klauzuli abuzywnej składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego będzie zobowiązany do ich zwrotu, jako świadczenia nienależnego. Uznanie za niedozwoloną klauzuli indeksacyjnej, na podstawie której bank przeliczał zobowiązanie kredytobiorcy do waluty obcej, może prowadzić w najdalej idącym przypadku nawet do uznania całej umowy za nieważną.

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”,Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP