Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa zamówień publicznych.

Nasza oferta obejmuje kompleksowe i bieżące doradztwo prawne dla wykonawców oraz zamawiających w ramach całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wierzymy, że perfekcyjnie przygotowane postępowanie pozwoli uniknąć licznych nieprzyjemności, natomiast perfekcyjnie przygotowana oferta pozwoli wygrać przetarg.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy oferuje swoim Klientom wsparcie przy konstrukcji oferty, zarówno pod kątem merytorycznym jak i formalnym.

Adw. Łukasz Pasternak, założyciel i Partner zarządzający Kancelarii Prawnej SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

W ramach naszej oferty posiadamy szeroki zakres usług zarówno dla Wykonawców jak i Zamawiających.

Wybrane usługi dla podmiotów występujących w roli Wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. doradztwo w zakresie szczegółowej i wnikliwej analizy treści postanowień ukształtowanych przez Zamawiających w dokumentach przetargowych,
 2. doradztwo przy analizie ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 3. doradztwo przy sporządzaniu i zadawaniu pytań Zamawiającemu do SIWZ,
 4. przygotowywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz sporządzaniu ofert,
 5. pomoc w sporządzeniu dokumentacji ofertowej,
 6. weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 7. opracowywanie strategii działania,
 8. weryfikacja dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę,
 9. analiza wniosków i ofert firm konkurencyjnych,
 10. sporządzanie niezbędnych opinii prawnych,
 11. reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 12. reprezentacja przed Sądami,
 13. sporządzanie odwołań i przystąpień do odwołań

Wybrane usługi dla podmiotów występujących w roli Zamawiających w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. sporządzanie niezbędnych opinii prawnych,
 2. doradztwo w zakresie obowiązków związanych ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych,
 3. pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenie zamówienia oraz zainicjowania procedury przetargowej,
 4. opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego,
 5. opiniowanie i ocena zgodności w kontekście prawa ochrony konkurencji oraz innych obowiązujących przepisów,
 6. doradztwo w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem procedury przetargowej oraz dokumentacji przetargowej,
 7. opiniowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowej (w  tym SIWZ),
 8. doradztwo w sprawach związanych z udzielaniem odpowiedzi na pytania Wykonawców,
 9. analiza wniosków o dopuszczenie od udziału w postępowaniu oraz złożonych ofert,
 10. doradztwo w przygotowaniu rozstrzygnięcia postępowania,
 11. doradztwo prawne na etapie realizacji zamówienia, wykonywania umowy,
 12. reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 13. reprezentacja przed Sądami,
 14. przygotowywanie pism i umów,
 15. doradztwo prawne przy uwzględnieniu specyfiki partnerstwa publiczno-prywatnego.

W toku naszej działalności przygotowujemy również inne niezbędne:

 1. umowy,
 2. umowy konsorcjum.

Wspieramy w procesach tworzenia struktur kapitałowych oraz doradzamy w sprawach związanych z ponoszeniem odpowiedzialności prawnej.

Doradzamy również naszym Klientom na etapie realizowania (wykonywania) kontraktu.

Prawo Zamówień Publicznych - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP