Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, oferuje usługi prawne w zakresie prawa handlowego.

Prawo handlowe jest dziedziną prawa regulującą stosunki między przedsiębiorcami (uczestnikami obrotu), wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego jak również relacje spółek z podmiotami trzecimi. W ramach pionu prawa handlowego zajmujemy się również doradztwem prawnym na rzecz Instytucji oraz Fundacji lub Stowarzyszeń.

Jedną z naszych specjalizacji jest prawo handlowe. Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy świadczy szerokie usługi prawne w tym zakresie, poczynając od zagadnień związanych stricte z rejestracją czy sprzedażą spółek, przygotowywaniem umów i transakcji w tym fuzji i przejęć, poprzez doradztwo prawne wiążące się z bieżącym funkcjonowaniem spółek wykraczające poza ramy prawa handlowego.

W zakresie umów handlowych nasza kancelaria świadczy m.in. usługi w zakresie:

 1. negocjowania, opiniowania umów,
 2. sporządzania umów i analiz prawnych w szczególności związanych z ryzykami prawnymi wiążącymi się z ich zawarciem,
 3. sporządzania umów nazwanych takich jak np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa dostawy, umowa pożyczki, umowa dostawy czy umów o świadczenie usług.
 4. sporządzania umów nienazwanych, niespotykanych, „szytych na miarę” specjalnie dla naszych klientów,
 5. sporządzania umów powierniczych oraz umów przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz wielu innych umów,
 6. pełna obsługa procesu inwestycyjnego poczynając od chwili powstania modelu biznesowego, aż do momentu oddania w ręce klienta gotowej działającej struktury biznesowej.

W zakresie rejestracji Spółek Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy świadczy pomoc przy tworzeniu i rejestracji wszelkiego rodzaju spółek, do których zalicza się m.in.:

 1. spółka jawna;
 2. spółka partnerska;
 3. spółka komandytowa;
 4. spółka komandytowo-akcyjna;
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 6. spółka akcyjna;

Tworzone przez nas struktury często są tworzone pod kątem określonych wymagań klienta, takich jak np. ochrona majątku, minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach świadczonych usług oferujemy pomocy przy tworzeniu i rejestracji:

 1. Oddziałów spółek;
 2. Oddziału przedsiębiorcy zagranicznego;
 3. Fundacji.

Doradzamy i sporządzamy także umowy spółek cywilnych.

Poza wyżej wskazanymi czynnościami Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy świadczy również usługi polegające m.in. na:

 1. przeprowadzaniu we wszystkich istniejących już spółkach zmian w umowach spółek oraz KRS, a w tym zmiany polegające na zmianie składów osobowych spółek, zmianie adresów, treści aktu założycielskiego, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 2. prowadzeniu postępowań rejestrowych przed sądami i organami,
 3. pozyskiwaniu różnego rodzaju zaświadczeń w toku procesów rejestracji spółek,
 4. reprezentacji przed organami i sądami,
 5. obsłudze procesów upadłościowych i likwidacyjnych,
 6. doradztwie prawnym przy bieżącej obsłudze procesów korporacyjnych takich jak np. obsługa organów spółki, organizacja zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, sporządzanie dokumentów korporacyjnych, itp.,
 7. pełnym wsparciu i obsłudze procesów przekształceniowych,
 8. doradztwie związanym z wnoszeniem do spółek aportów,
 9. sporządzaniu due diligance spółek i przedsiębiorstw,
 10. doradztwie i obsłudze procesów nabywania, zbywania i dzierżawienia przedsiębiorstw i spółek.
 11. bieżącym doradztwie w kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego, a w tym sporządzanie i opracowywanie kodeksów dobrych praktyk.
 12. doradztwie osobom zagrożonym odpowiedzialnością za przestępstwa tzw. „Białych Kołnierzyków” (White Collar Crimes);
 13. obsłudze prawnej uczestników obrotu gospodarczego.

Ponadto Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy oferuje gotowe spółki oraz struktury na sprzedaż, zarówno w Polsce jak i za granicą. Nasze spółki posiadają wszelkie niezbędne dokumenty i wpisy pozwalające rozpocząć działalność od zaraz.

W swojej ofercie posiadamy spółki Polskie zarejestrowane do VAT i VAT UE.

Zapraszamy do zapoznania się z oferta naszych spółek na sprzedaż w Polsce – więcej.

Jak również do zapoznania się z ofertą spółek za granicą – więcej.

Świadczymy również usługi powiernictwa w zakresie zakładania spółek oraz wykonywania praw wspólnika – więcej.

Prawo Handlowe - Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy

Wybrane Publikacje Tematyczne

 1. Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, Palestra 2016
 2. „Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 kodeksu karnego – zagadnienia wybrane”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 8, 2016
 3. „Usiłowanie nieudolne, usiłowanie nierealne a przestępstwo urojone”, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 1, 2013
 4. Przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego w systemie zamówień publicznych w Polsce”, Państwo i Prawo, 2016
 5. „Zasada jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Krytyka prawa, TOM VIII, 2015
 6. „Kilka uwag o przestępstwie oszustwa przetargowego w systemie zamówień publicznych”, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, nr 4, 2015
 7. „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”, Przegląd Sądowy, nr 708, 2016.
 8. „O potrzebie prawnokarnej ochrony systemu zamówień publicznych w Polsce”, Jurysta nr 7-8, 2015
 9. „Kilka uwag o odpowiedzialności karnej członka zarządu za złożenie fałszywych oświadczeń przy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce”, Współpraca Europejska nr 3, 2015
 10. „Czy oferta o najniższej cenie jest najbardziej korzystna dla zamawiającego?”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 2011.

Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy - Warszawa, ul. Malborska 1/11

SKONTAKTUJE SIĘ !

Godziny Pracy
Poniedziałek—Piątek: 8:00–20:00

+48 22 718 32 70;

+48 510-328-596

biuro@kancelaria-ssp.pl

Adres Kancelarii w Warszawie
ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, piętro II

Adres Kancelarii w Markach
Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria Prawna SSP w Markach - Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki

Kancelaria SSP
Kancelaria SSP
Kancelaria SSP