Polityka prywatności i ogólne warunki korzystania z serwisu

 • Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego, którego właścicielem jest Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna SSP Łukasz Pasternak i Partnerzy, al. J. Piłsudskiego 29,05-270 Marki, NIP:125-162-03-09 (dalej jako „Kancelaria Prawna SSP”).Użytkownik wywołujący domenę http://www.kancelaria-ssp.pl/ lub jej pochodne wyraża zgodę na następujące zasady i warunki:1. Wyłączne prawo do ww. serwisu internetowego ma Kancelaria Prawna SSP. Zawartość tekstowa, logo wchodzące w skład tego serwisu są znakami handlowymi i / lub własnością Kancelarii Prawnej SSP Wykorzystanie tych tekstów, znaków lub ich modyfikacja wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Doradztwo Prawne Łukasz Pasternak. Celem Kancelarii Prawnej SSP zapewnienie Użytkownikom nieodpłatnego dostępu do Zasobów Serwisu Internetowego przez czas nieokreślony.

  2. Kancelaria Prawna SSP nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczony jest serwis internetowy Kancelarii. Kancelaria Prawna SSPdołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w ww. serwisie były zawsze dostępne i czytelne.

  3. ŁKancelaria Prawna SSP zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w ww. serwisie internetowym.

  4. Ww. serwis daje dostęp do innych serwisów internetowych, które pozostają poza kontrolą Kancelarii Prawnej SSP. Kancelaria Prawna SSP nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść innych serwisów.

 • 5. Serwis internetowy Kancelarii Prawnej SSP daje dostęp do informacji prawnych, z zastrzeżeniem, ze żadna z części zawartości tekstowej nie zastępuje porady prawnej w określonych okolicznościach oraz w szczególności nie stanowi porady, opinii oraz informacji prawnej..6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niniejszego Serwisu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z niniejszego Serwisu Internetowego w zakresie dozwolonego użytku osobistego – tj. w zakresie wyznaczonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać materiałów znajdujących się w zasobach serwisu, zarówno podlegających ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i nie podlegających takiej ochronie dla celów prowadzonej przez Użytkownika działalności komercyjnej.

  8. Wszelkie znaki towarowe oraz handlowe są objęte ochroną prawną na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach.

  9. Kancelaria Prawna SSP oświadcza, że wszelkie Zasoby Serwisu Internetowego są zbierane i sporządzane z należytą starannością. Jakkolwiek z uwagi na specyfikę świadczonych usług, Kancelaria Prawna SSP oświadcza, iż przedstawione materiały i informacje nie stanowią „oferty” w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93).

  10. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu.

  11. W przypadku kontaktowania się z Kancelarią z wykorzystaniem niniejszego serwisu, prosimy o nieprzekazywanie Kancelarii żadnych informacji poufnych w przedmiocie wszelkich dotyczących Państwa hipotetycznych lub rzeczywistych spraw prawnych. Przekazanie wspomnianych informacji wymaga uprzedniej zgody członka zespołu Kancelarii.

  12. Wszelkie pytania, uwagi, komentarze, reklamacje dotyczące działania serwisu można kierować na adres Kancelaria Prawna SSP jak również adres e-mail: biuro@kancelaria-ssp.pl