Polityka prywatności i ogólne warunki korzystania z serwisu

 • 1.            Informacje wstępne

   

  Mając na względzie treść obowiązujących przepisów Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak i Partnerzy Kancelaria Adwokacka (dalej „Kancelaria”) pragnie poinformować, że niniejsza polityka prywatności odpowiada wymaganiom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz normom zawartym w przepisach krajowych. Informacje przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności pozwolą Państwu na szczegółowe zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w ramach kontaktu oraz współpracy z Kancelarią, a także w ramach korzystania z witryny internetowej http://kancelaria-ssp.pl/.

   

   

  2.            Słownik Pojęć

   

  Wszelkie słowa pisane wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie opisane w niniejszym słowniku pojęć i należy przez nie rozumieć:

  Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Pasternak i Partnerzy Kancelaria Adwokacka (dalej „Kancelaria”), Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa, NIP 125-162-03-09, email: biuro@kancelaria-ssp.pl.

  Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

  EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii. Jest to obszar na którym odbywa się swobodny przepływ danych osobowych.

  Odbiorca Danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (tzw. ułomną osobę prawną), organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest „stroną trzecią”.

  Państwa trzecie – państwa nie wchodzące w skład EOG.

  Pliki Cookies – to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który jest odwiedzany i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

  Prezes Urzędu – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce.

  Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych pozwalającej ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, w szczególności analizę lub prognozowanie aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – pod warunkiem, że takie działanie wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

  Protokół SSL – jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęty jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

  Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą;

  Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  Podmiot Przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

  Polityka – polityka prywatności MM SYSTEM sp. z o.o

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

  3.            Informacje o Administratorze Danych Osobowych

   

  Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  Łukasz Pasternak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

  Łukasz Pasternak i Partnerzy Kancelaria Adwokacka,

  Al. J. Piłsudskiego 29, 05-270 Marki, adres do korespondencji: ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa,

  NIP 125-162-03-09, email: biuro@kancelaria-ssp.pl

   

  Dane Kontaktowe Administratora:

  Dane kontaktowe Administratora znajdują się na stronie Kancelarii – http://kancelaria-ssp.pl/.

   

   

   

  Niezależnie od powyższego poniżej wskazuje się dane kontaktowe Administratora:

  tel.  +48 22 718 32 70

  tel. mob. + 48 510-328-596

  e-mail: biuro@kancelaria-ssp.pl

  Łukasz Pasternak i Partnerzy Kancelaria Adwokacka
  ul. Malborska 1/11, 03-286 Warszawa , piętro II

  4.            Podstawa prawna i cel przetwarzania Danych Osobowych

   

   

  Cel przetwarzania

   

  Podstawa Prawna

   

  Odbiorcy Danych

   

  Czas przetwarzania

  Zawarcie, realizacja, wykonywanie umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług ·          Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  ·          nabywcy wierzytelności kancelarii

  ·          podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

  ·          biura informacji gospodarczej

  ·          podmioty świadczące usługi:

  o    informatyczne oraz nowych technologii

  o    płatnicze

  o    księgowo – finansowe

  o    audytorskie i kontrolne

  o    windykacyjne

  o    drukarskie

  o    niszczenia dokumentów

  o    pocztowe oraz kurierskie

  Do momentu rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy lub do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych – gdy przechowywanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa krajowego lub członkowskiego, a w przypadku powstania roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń o ile termin ten jest dłuższy.
  Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO ·          Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  ·          nabywcy wierzytelności kancelarii

  ·          podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

  ·          biura informacji gospodarczej

  ·          podmioty świadczące usługi:

  o    informatyczne oraz nowych technologii

  o    płatnicze

  o    księgowo – finansowe

  o    audytorskie i kontrolne

  o    windykacyjne

  o    drukarskie

  o    niszczenia dokumentów

  o    pocztowe oraz kurierskie

  Do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

   

  Dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

   

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora ·          Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  ·          nabywcy wierzytelności kancelarii

  ·          podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

  ·          biura informacji gospodarczej

  ·          podmioty świadczące usługi:

  o    informatyczne oraz nowych technologii

  o    płatnicze

  o    księgowo – finansowe

  o    audytorskie i kontrolne

  o    windykacyjne

  o    drukarskie

  o    niszczenia dokumentów

  o    pocztowe oraz kurierskie

  Do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu.

  Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegać będą zniszczeniu w sposób wybrany przez Administratora.

   

  Spory prawne Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na rozwiązaniu sporu, ochrony interesów prawnych ·          Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  ·          nabywcy wierzytelności kancelarii

  ·          podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

  ·          biura informacji gospodarczej

  ·          podmioty świadczące usługi:

  o    informatyczne oraz nowych technologii

  o    płatnicze

  o    księgowo – finansowe

  o    audytorskie i kontrolne

  o    windykacyjne

  o    drukarskie

  o    niszczenia dokumentów

  o    pocztowe oraz kurierskie

  Do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych – gdy przechowywanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa krajowego lub członkowskiego, a w szczególności do czasu zakończenia sporu.
  Podjęcie działań w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze korespondencji ·          Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  ·          podmioty świadczące usługi:

  o    informatyczne oraz nowych technologii

  o    płatnicze

  o    księgowo – finansowe

  o    audytorskie i kontrolne

  o    windykacyjne

  o    drukarskie

  o    niszczenia dokumentów

  o    pocztowe oraz kurierskie

  Przez okres niezbędny do rozpatrzenia kwestii, której przesłana wiadomość dotyczy.
  Przejęcie rozpatrzenie żądania na podstawie RODO Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. Obowiązek wynikający z RODO udzielenie osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem ·          Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  ·          nabywcy wierzytelności kancelarii

  ·          podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

  ·          biura informacji gospodarczej

  ·          podmioty świadczące usługi:

  o    informatyczne oraz nowych technologii

  o    płatnicze

  o    księgowo – finansowe

  o    audytorskie i kontrolne

  o    windykacyjne

  o    drukarskie

  o    niszczenia dokumentów

  o    pocztowe oraz kurierskie

  Do momentu przedawnienia roszczeń.
  Przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane w celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i każdym innym w celu, dla którego zostały nam udostępnione ·          Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  ·          podmioty świadczące usługi:

  o    informatyczne oraz nowych technologii

  o    płatnicze

  o    księgowo – finansowe

  o    audytorskie i kontrolne

  o    windykacyjne

  o    drukarskie

  o    niszczenia dokumentów

  o    pocztowe oraz kurierskie

  Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.
  Obsługa recepcji Art. 6 ust. 1lit. f) RODO w celu umówienia spotkania z przedstawicielem Administratora oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami ·          Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  ·          podmioty świadczące usługi:

  o    informatyczne oraz nowych technologii

  o    płatnicze

  o    księgowo – finansowe

  o    drukarskie

  o    niszczenia dokumentów

  o    pocztowe oraz kurierskie

  Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.
  Archiwizacja dokumentów Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO ·          Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  ·          podmioty świadczące usługi:

  o    informatyczne oraz nowych technologii

  o    płatnicze

  o    księgowo – finansowe

  o    audytorskie i kontrolne

  o    drukarskie

  o    niszczenia dokumentów

  Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Prowadzenie rekrutacji art. 6 ust. 1 lit a i b RODO, tj. w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, podstawą prawną jest niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych ·          Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych

  ·          podmioty świadczące usługi:

  o    informatyczne oraz nowych technologii

  o    płatnicze

  o    księgowo – finansowe

  o    drukarskie

  o    niszczenia dokumentów

  o    pocztowe oraz kurierskie

  do czasu zakończenia procesu rekrutacji

   

  Niezależnie od powyższego dane mogą być przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa krajowego lub członkowskiego (w tym przepisów prawa podatkowego), a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umowy i/lub związanych ze świadczonymi usługami – dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich zabezpieczenia/dochodzenia (cele windykacyjne).

  Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych
  (o ile zostały mu udostępnione):

  1. imię, nazwisko,
  2. adres zamieszkania/korespondencyjny,
  3. adres e-mail
  4. numer telefonu,
  5. numer rachunku bankowego
  6. numer PESEL (o ile jest wymagany do realizacji usługi),
  7. numer NIP (o ile jest wymagany do realizacji usługi),
  8. numer dowodu osobistego (o ile jest wymagany do zawarcia umowy),
  9. numer paszportu (o ile jest wymagany do zawarcia umowy),
  10. opcjonalnie nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP.

  5.     Skąd Administrator pozyskuje Dane Osobowe

   

  Administrator pozyskuje dane osobowe głównie w związku z ich przekazaniem przez Klienta w celu realizacji Umowy. Pozyskanie następuje głównie poprzez zawarcie z Administratorem umowy, przesłanie oferty, wysłanie korespondencji, zapisanie się do newslettera, złożenie aplikacji, jednakże nie wyklucza się pozyskiwania danych w ramach czynności opisanych w pkt 4 powyżej. Przekazanie danych osobowych może nastąpić także drogą poczty elektronicznej lub w rozmowie telefonicznej.

  Administrator może pozyskiwać dane osobowe pochodzące – za zgodą użytkownika – z plików cookies oraz innych technicznych narzędzi rejestrowania preferencji użytkowników serwisu. Dane mogą być również pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł, w tym także portali internetowych i serwisów społecznościowych o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

  6.     Cel Przetwarzania danych

   

  Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu wykonywania umowy lub świadczenia usługi przez Administratora jak również w celach opisanych w pkt. 4 powyżej. Za dobrowolną zgodą Klienta dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych i handlowych w odniesieniu do usług Administratora albo podmiotów trzecich, chociażby poprzez otrzymywanie ofert handlowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z celami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w celu ochrony praw pracowniczych.

  7.     Prawa osób, których dane dotyczą

   

  Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje szereg uprawnień zgodnie z regulacjami RODO.

  • Prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych

   

  Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji opisanych w art. 15 RODO.

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 RODO, pierwszą kopię danych dotyczących danej osoby podlegających przetworzeniu Administrator dostarczy osobie na jej żądanie bez opłat. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, zwróci się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie wskaże inaczej, Administrator udzieli informacji w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

  • Prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO)

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  • Prawo do usunięcia danych – „Prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw co do przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

   

  Zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, dane osobowe określonej osoby, pomimo złożonego żądania i spełnienia powyższych przesłanek, mogą nie zostać usunięte jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne:

   

  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h ) oraz i RODO) i art. 9 ust. 3 RODO;
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

  Osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej Danych Osobowych w następujących przypadkach:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli na mocy powyższych przesłanek przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy punktu lub punktów opisanych powyżej.

  • Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyła, oraz ma prawo przesłać takie dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Możliwość skorzystania z prawa do przenoszenia danych i przesłania ich przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, będzie zrealizowane o ile jest to technicznie możliwe. Prawo danej osoby do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

  • Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, tj.

  „Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  (e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  (f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem”.

  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

  • Prawo do wycofania zgody

  w zakresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na tej podstawie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  W przypadku cofnięcia zgody Administrator jest uprawniony do dalszego przetwarzania Danych Osobowych określonej osoby jeżeli jest to niezbędne:

  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

  Osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Składający skargę w pierwszej kolejności winien zwrócić się do Administratora w celu realizacji uprawnień opisanych powyżej.

  Skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych można wnieść bezpośrednio pod następującym adresem:

  https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

  Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16 RODO, art. 17 RODO, art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, które dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, które dane dotyczą, tego zażąda.

  8.     Bezpieczeństwo korzystania z witryny oraz pliki Cookies

   

  Kancelaria stosuje adekwatne środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapewnienie maksymalnego poziomu ochrony osobom korzystającym ze strony internetowej Kancelarii i przekazującym swoje dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego o ile ten zostanie zastosowany.

   

  Korzystanie ze strony internetowej http://kancelaria-ssp.pl/ jest jednoznaczne z akceptacją przez Państwo plików cookies, które umożliwiają prowadzenie witryny internetowej Administratora. Stosowane pliki cookies wchodzą w skład oprogramowania GoogleAnalytics. Dane pozyskane przez GoogleAnalytics  przetwarzane są do kraju dostawcy produktu, czyli Stanów Zjednoczonych, przy spełnieniu wszystkich wymogów Unii Europejskiej w ramach przetwarzania do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. w/w usługi dostępne są pod następującym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających witrynę, analiza i badania witryny, konfiguracja serwisu www, realizacja procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony www, poprawność działania oraz utrzymanie witryny www.mmsystem.biz

  Ponadto informujemy, że istnieje możliwość własnoręcznej konfiguracji ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach. Ciasteczka można ograniczyć lub całkowicie zablokować.

  9.     Czy i kiedy możliwa jest zmiana polityki prywatności

   

  Administrator będzie podejmował działania mające na celu regularne przeglądu niniejszej Polityki i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie, w a szczególności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

  10.  Postanowienia końcowe

  Korzystanie z witryny internetowej http://kancelaria-ssp.pl/ oraz podawanie swoich danych osobowych na potrzeby formularza jest całkowicie dobrowolne.

  W niektórych przypadkach podanie danych może być niezbędne dla realizacji określonego celu opisanego w polityce prywatności lub obowiązujących przepisach prawa.