zwrot prezentu po rozwodzie.

Była synowa / zięć będą musieli zwrócić teściom darowiznę, tak orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach. Zgłoszenie darowizny do US i zapłatę podatku Sąd może uznać za wybieg mający na celu zabezpieczenie otrzymanej kwoty przed ewentualnym obowiązkiem zwrotu. Według Sądu należy „zbadać” czy darowizna była darowizną sensu stricto czy tylko zbiórką pieniędzy na określony cel a role skarbnika […]
Continue Reading

Ex małżonkowie nie będą utrzymywać siebie nawzajem

Włoski Sąd Kasacyjny wydał wyrok w sprawie wysokich roszczeń byłej małżonki Vittorio Grillego – ministra gospodarki w rządzie Mario Montiego. Sędziowie uznali, że ciąży na nim tylko i wyłącznie obowiązek zapewnienia byłej żonie środków do życia i samowystarczalności finansowej. I to zależnie od jej prywatnego majątku, zarobków lub możliwości podjęcia pracy także jest to rewolucyjny […]
Continue Reading

ALIMENTY NA DZIECKO, KTÓRE ZAWARŁO ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI

W praktyce panuje ogólne przeświadczenie, że alimenty należą się dziecku, które się uczy i nie jest w stanie samo się utrzymać. Pytanie rodzić może jednak czy rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko, które zawarło związek małżeński. Odpowiadając na powyższe zagadnienie w pierwszej kolejności należy zauważyć, że przepisy kodeksu rodzinnego nie zawierają regulacji, z […]
Continue Reading

ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECKO

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają górnej granicy wieku dziecka, którego osiągnięcie zwalnia rodziców od obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z treścią art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. […]
Continue Reading

ALIMENTY MIĘDZY BYŁYMI MAŁŻONKAMI

Rozwiązanie związku małżeńskiego pociąga za sobą ustanie ogółu praw i obowiązków, wynikających dotychczasowo dla małżonków z tytułu wspólnego pożycia. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestię alimentów pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Regulacje te zostały zawarte w art. 60 k.r.o. Zasadą jest, że małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu. Od powyższej zasady […]
Continue Reading

KONIEC OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

Wiele osób zadaje sobie praktyczne pytanie co zrobić gdy obowiązek alimentacyjny wygaśnie,, bo np. dziecko podjęło pracę i może już samo się utrzymywać, lub małżonek rozwiedziony wziął drugi raz ślub lub skończył się 5 letni okres trwania obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami, lub też strony doszły do wspólnego porozumienia, że już nie chcą egzekwować alimentów. […]
Continue Reading

NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI SPADKOWE OD 18.10.2015 ROKU

W dniu 17 kwietnia 2015 roku ogłoszono ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 539) – dalej „ustawa nowelizująca”. Zgodnie z brzmieniem ustawy nowelizującej „Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się […]
Continue Reading